V průběhu procesu zadávání veřejné zakázky, zejména při vymezení předmětu zakázky v zadávací dokumentaci, se může zadavatel dostat situace, kdy bude poptávat komplexnější  a složitější plnění bez reálné znalosti možného trhu a ověření toho co by mohl za vyčleněné veřejné prostředky fakticky získat. Zcela reálně se může u zadavatele v takovém případě stát, že získané plnění v konečném důsledku bude neúčelné. Z důvodu neustálého pokroku není ani v silách zadavatele sledovat veškeré modifikace a inovace u poptávaného plnění.  Otevřená a dostatečná komunikace ze strany zadavatele v mezích zákona může přinést řadu praktických dopadů, např. jasnější a realističtější formulace předmětu plnění, správný odhad zda existuje dostatečný počet dodavatelů poskytujících požadované plnění apod. K tomuto účelu slouží nový nástroj zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to konkrétně předběžná tržní konzultace dle § 33 zákona.

Uvedený institut umožňuje legální komunikaci zadavatele a dodavatele před vlastním zahájením zadávacího řízení, jedná se o jakési poradenství od dodavatelů a nezávislých odborníků pro případy, kdy si zadavatel není zcela jist jak definovat některé aspekty požadovaného plnění. Požadovaná je komunikace primárně písemnou formou, nicméně lze využít i méně formální komunikací ústní formou. Klíčovou podmínkou takového postupu je však dostatečné zajištění zdokumentování takové komunikace. Transparentnost takového postupu zadavatele lze zajistit prostřednictvím zápisů, zvukových nahrávek nebo souhrnů hlavních prvků komunikace.

Dále za účelem zajištění transparentnosti zadávacího řízení je dle zákona potřeba označit v zadávací dokumentaci tu část, jež byla zformulována na základě předběžných tržních konzultací, identifikovat osoby, které se jich účastnily a uvést všechny podstatné informace, jež byly obsahem předběžných tržních konzultací.

Předběžnou tržní konzultaci určitě lze zahrnout do přínosných institutů zákona o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje zadavateli správně definovat své požadavky na plnění, a to  efektivní a legální cestou.