potřebné materiály pro provedení ocenění

Odhady nemovitého majetku pro realizaci dědictví a dědického řízení, pro potřeby nákupu a prodeje, při převodu nemovitostí. Při ocenění nemovitosti lze dle potřeby stanovit cenu administrativní a/nebo cenu obvyklou.pro Nemovitosti
 •  výpis z Katastru nemovitostí – list vlastnictví (ne starší než 3 měsíce)
 •  kopie snímku katastrální mapy daného území (ne starší než 1rok)
 •  doklady omezující vlastnická práva
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • doklady o nabytí vlastnictví
  • kupní smlouvy,
  • prohlášení vlastníka §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem nemovitosti, včetně výkresové části
  • předchozí provedené znalecké posudky
 • prováděcí předpisy pro nakládání s nemovitostí
 • pro stavby oceňované výnosovým způsobem
  • doložení údajů o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů,nejsou-li k dispozici pak budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného)
  • velikost pronajaté plochy
  • ročním nájemném z pozemků
  • náklady na správu podle účetní evidence
  • roční částku daně z nemovitosti
  • roční částku zaplaceného pojistného

pro Nemovitosti ve stádiu realizace

 • geometrický plán pro zaměření staveb (nejsou-li oceňované nemovitosti zaneseny v katastrální mapě)
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na oceňované stavby
  • hlavní stavby
  • vedlejší stavby
  • venkovní úpravy
  • inženýrské stavby
 • projektová dokumentace oceňovaných staveb pro stavební povolení
 • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti a nemovitém majetku v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
 • informace o skutečném účelu užití oceňovaných nemovitostí (pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí)

Ve kterých případech budete potřebovat provedení ocenění.

 • při daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti
  • znalecký posudek (odhad) pro potřebu Finančního úřadu – stanovení výše daně z převodu nemovitosti
   • posuzuje výše ceny nemovitosti
   • a) podle kupní smlouvy
   • b) podle ceny z posudku zpracovaného podle vyhlášky Ministerstva Financí ČR
   • daň z převodu nemovitostí je stanovena z ceny vyšší
 • při darování
  • znalecký posudek (odhad) podle vyhlášky Ministerstva Financí ČR – stanovení ceny darované nemovitosti
 • při dědickém řízení
 • při úvěrovém řízení
 • oceňování věcných břemen (doživotní užívání nemovitosti při převodu z rodičů na děti apod.)
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • pro výkon exekuce

Způsoby provedení znaleckého ocenění

 • Majetek se oceňuje cenou obvyklou, kterou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku ke dni ocenění. Zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, ale do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností (stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných katastrof), osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího (vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy) ani vliv zvláštní obliby (zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k majetku).
 • Jiným způsobem oceňování může být
  • nákladový způsob – náklady, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu odhadu v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění
  • výnosový způsob – výnosy z předmětu odhadu skutečně dosahovaného nebo za daných podmínek obvykle získávaného a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry)
  • porovnávací způsob – porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji
  • oceňování podle jmenovité hodnoty – vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá (např. prostředky na bankovních kontech v Kč)
  • oceňování podle účetní hodnoty – na základě předpisů o účetnictví
  • oceňování podle kurzové hodnoty – vychází z ceny předmětu ocenění ve stanoveném období na dle vývoje na trhu
  • oceňování sjednanou cenou – cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji (nebo odvozená ze sjednaných cen)