Novela ZZVZ od 1.1.2021 ( převzato forum-media.cz)

Mgr. Romana Derková, vedoucí advokátka Mgr. Adéla Havlová, LL.M., partnerka JUDr. Csaba Csorba, seniorní advokát Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS Jak mění novela ZZVZ veřejné zadávání od nového roku? Dílčí novela ZZVZ, prosazená poněkud nečekaně na sklonku roku 2020, zařadila mezi zásady upravené v § 6 také principy sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.…

Details

Nová nabídka pro dodavatele od 1.1.2021

Od 1.1.2021 nabízíme novou službu pro všechny dodavatele do zadávacího řízení Jako samostatnou službu nabízíme všem dodavatelům kompletní zpracování nabídky do zadávacího řízení. Zpracování provedeme na základě požadavku v listinné i elektronické podobě. Tuto službu nabízíme včetně poradenství při zajišťování elektronického podpisu. Zajistíme také registraci dodavatele na příslušný elektronický profil zadavatelů. Vypracujeme samostatné podání nabídky elektronickou…

Details

Pojištění odpovědnosti znalce a znalecké kanceláře

Dnem 1/1/2021 nabyde účinnosti nová právní úprava znalecké činnosti ( zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a jeho prováděcí předpisy, které procházejí poslední fází legislativního procesu a měly by být do konce tohoto roku vydány ve Sbírce zákonů),  Dne 10/11/2020 Ministerstvo spravedlnosti spustilo nový portál pro znalce , a to…

Details

Uveřejňování změn závazků ze smluv v registru smluv

Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také jen „zákon“)  upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv. Zákon v § 8 odst. 3 stanovuje, že byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uzavřena přede dnem nabytí účinnosti zákona a po nabytí účinnosti…

Details

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky II

V souvislosti se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky Vás v rámci tohoto příspěvku seznámime se zákonnými úlevami pro zadavatele spočívajícími v možnostech zadat určité plnění samostatně, přestože by mohlo být plněním s jinou zavázkou v rámci jedné smlouvy. 1. Zadavatel je dle zákona povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za všechny své provozní jednotky. Výjimku…

Details

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je jednou z nejzásadnějších otázek pro zadavatele, a to již při samotném počátku úvah o veřejné zakázce, jejím zadání. Základní úprava stanovení předpokládané hodnoty je v novém zákoně o zadávání veřejných zákázek č. 134/2016 Sb. (dále také jen „ZZVZ“), obsažena v § 16.

Details

Simplicity is the ultimate sophistication

Dlouhodobě se věnujeme analýze podnikových dat a implementaci rozhodovacích procesů založených na nebo řízených podnikovou analytikou. McKinsey Quarterly, časopis shromažďující výzkum globální společnosti McKinsey & Company specializující se na podnikové poradenství, otiskl článek nazvaný „Making data analytics work for you – instead of the other way around“. Mimo jiné článek definuje zásadní problém s aktuálním přístupem…

Details

Turn business analytics data into action

How to implement data analysis in your business? Read the review of the global advisory firm McKinsey and contact us for more „hands-on“ experience. As the McKinsey report stipulates the availability of relevant data has became easier and cheaper than ever. McKinsey experts define a matrix how to approach ‚purpose drive‘ data through four broad categories: Ask the right questions, Think really small…and very big, Connect the dots, Embrace taboos. Contact our analysts to arrange an initial meeting, on which we can identify your business data drivers and set a strategy how to approach data analytics with greatest impact for your business.

Details

Uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku

V průběhu roku 2016 se objevily novinky v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky, mezi které lze zahrnout zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). Oba zákony mají společný cíl, a to zajistit maximální transparentnost v hospodaření s veřejnými prostředky a důslednou informovanost veřejnosti. ZZVZ a registru smluv konkrétně upravují povinnost vybraných subjektů uveřejňovat informace o hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Přestože oba zákony upravují shodnou povinnost – uveřejnit smlouvu – stanovují povinným subjektům odlišné lhůty pro splnění předmětné povinnosti. V našem příspěvku Vám předkládáme současný postoj k danému problému.

Details