V souvislosti se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky Vás v rámci tohoto příspěvku seznámime se zákonnými úlevami pro zadavatele spočívajícími v možnostech zadat určité plnění samostatně, přestože by mohlo být plněním s jinou zavázkou v rámci jedné smlouvy.

1.

Zadavatel je dle zákona povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za všechny své provozní jednotky. Výjimku však tvoří provozní jednotky zadavatele, které jsou však při zadávání veřejné zakázky funkčně samostatné. V takovém případě může zadavatel stanovit předpokládanou hodnotu pro veřejnou zakázku této provozní jednotky samostatně. Musí se však vždy jednat o případ, kdy plnění z veřejné zakázky bude pouze pro tuto samostatnou provozní jednotku a tato jednotka má také své vlastní financování, resp. svůj vlastní rozpočet, z kterého hradí plnění dané zakázky (typickým příkladem jsou městské části, fakulty veřejných vysokých škol..)

2.

Zadavatel je dle §18 odst 1 ZZVZ sčítat hodnotu částí veřejné zakázky, které tvoří jeden funkční a časový celek.  Dále podle §18 odst. 3 platí, že jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty, a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády č. 172/216 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.  Z uvedeného vyplývá, že aby zadavatel mohl zadat část veřejné zakázky samostatně, musí splnit 2 výše uvedené podmínky kumulativně. Uvedu na příkladu:  celková hodnota veřejné zakázky činí 10 mil., veřejnou zakázku lze rozdělit na jednotlivé části; aby mohla být některá z části/či několik částí zadána v režimu dle své hodnoty, musí mít max. hodnotu ve výši 2 mil. Kč nebo v případě několika částí veřejné zakázky musí být předpokládaná hodnota všech částí  max. 2 mil. Kč – tedy tato hodnota splňuje podmínku nepřesáhnutí 20% souhrnné předpokladané hodnoty veřejné zakázky a limit stanovený nařízením vlády (limit pro dodávky a služby činí 2 184 000 Kč a pro stavební práce 27 305 000 Kč). Není nutné, aby zadavatelem vyčleněná veřejné zakázka byla stejného druhu jako hlavní veřejná zakázka.

3.

Podle § 19 ZZVZ platí, že zadavatel má za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky sečíst pravidelně pořizované nebo dlouhotrvající dodávky či služby. Dle uvedeného lze konstatovat, že nepravidelně pořizované služby či dodávky se nemusí sčítat do jedné veřejné zakázky. Zákon nedefinuje, co se myslí pravidelnou dodávkou či službou, tudíž bude záležet zejména na rozhodovací praxi. Dále zákon v citovaném ustanovení počítá s tzv. ad hoc zakázkami, to jsou takové dodávky či služby, u nichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Tento druh zakázek nelze zahrnout do veřejných zakázek pravidelně pořizovaných či dlouhotrvajících. Jedná se o veřejnou zakázku, přičemž může být zadavatele zadána samostatně dle hodnoty ad hoc dodávky či služby.