Zajišťujeme komplexní službu v oblasti aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.), nabízíme tyto služby:

A. Provedení administrace veřejných zakázek
Dokážeme vést celý proces zadávacího řízení, tedy od přípravy zadávacích podmínek až po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

B. Poradenství a metodickou podporu při zadávání veřejných zakázek:

  • kontrolu ukončených a probíhajících zadávacích řízení (kontrolu zadávacího řízení po formální i obsahové stránce)
  • kontrolu zadávacího řízení, zda probíhá v souladu s pravidly poskytovatele dotačních prostředků; včetně posouzení zadávacích podmínek
  • zpracování návrhů konkrétních opatření k nápravě případně zjištěných pochybení
  • tvorbu interních předpisů

C. Konzultace v oblasti zadávání veřejných zakázek:

  • výklad právních předpisů vztahujících se k oblasti zadávání veřejných zakázek
  • posouzení vhodnosti nastavení zadávacích podmínek, postupu zadavatele v rámci zadávacího řízení, veškerých úkonů učiněných v rámci zadávacího řízení
  • posouzení souladu zadávací dokumentace se zákonem nebo pravidly poskytovatele dotačních prostředků
  • stanovení dalšího postupu zadavatele v případě podání námitek ze strany dodavatele či podání návrhu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
  • posouzení nabídek dodavatelů

Uvedené služby zajistíme pro veřejné zakázky s rozličnými druhy předmětu plnění, tj. od zakázek souvisejících se správou nemovitostí až po zakázky na stavební práce, na dodávky zboží či servisní služby.

Můžeme Vám nabídnout dlouholeté zkušenosti získané v oblasti zadávání veřejných zakázek, konkrétně  při jejich administraci, sestavování nabídek dodavatelů a při kontrole zadávacích řízení přímo na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Disponujeme právním vzděláním.

Vzhledem k našim zkušenostem nabízíme široké, ucelené, efektivní a samozřejmě zákonné řešení veškeré problematiky týkající se zadávání veřejných zakázek.

       Zajišťujeme provedení odhadu, ocenění nemovitého majetku

V oblasti oceňování nemovitého majetku a zpracovávání znaleckých posudků pro různé účely působíme od roku 1997, kdy byl náš odborný zástupce jmenován Krajským soudem v Brně znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové pod pořadovýcm číslem 3516.

Od nás můžete očekávat rychlé a profesionální zpracování potřebného ocenění nebo posudku.

Nabízíme rychlou dostupnost v rámci zlínského kraje

      Zajišťujeme provedení finanční a business analýzy

Nabídneme Vám komplexní programové řešení.  Zpracujeme individuální poptávky pro tvorbu analytických nástrojů a šablon v programech Microsoft Excel, Microsoft Access, Stata a Matlab.

Zpracujeme pro Vás finanční analýzu a business plán. Projdeme s Vámi stavbu business plánu od počáteční finanční analýzy, přes tvorbu modelu a identifikaci scénářů, citlivostní analýzu, analýzu rizik až ke konečné evaluaci a prezentaci projektu.