Služby, které nabízíme pro zadavatele zakázek

1/ Administraci veřejných zakázek

Poskytujeme kompletní službu, tzn. vedení celého zadávacího řízení od přípravy zadávacích podmínek, přípravy a kompletace zadávací dokumentace, spolupráce při vyjasňování zadávacích podmínek, poradenství při posuzování a hodnocení došlých nabídek, provádění úkonů vyžadovaných zákonem či zadavatelem před uzavřením smlouvy. Následné uzavření samotné smlouvy s vybraným dodavatelem.

2/ poradenství a metodickou podporu při zadávání veřejných zakázek

 • kontrolu ukončených a probíhajících zadávacích řízení, kontrolu formální stránky zadávacího řízení, kontrolu zadávacího řízení po obsahové stránce
 • kontrolu veškerých úkonů provedených v průběhu zadávacího řízení, a to zda byly provedeny v souladu se zákonem
 • kontrolu souladu celého zadávacího řízení včetně zadávacích podmínek s pravidly poskytovatele dotace
 • zpracování návrhů konkrétních opatření k nápravě případně zjištěných pochybení
 • tvorbu souvisejících interních předpisů
 • poradenství při samotném posuzování a vyhodnocování nabídek

3/ konzultaci v oblasti zadávání veřejných zakázek

 • výklad právních předpisů vztahujících se k oblasti zadávání veřejných zakázek, výklady nejenom zákona o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek, ale také výklady obecně platných zákonných norem a předpisů vztahujících se k této problematice
 • konzultace v rámci zadávacího řízení, tj. posouzení a porady v oblasti vhodného nastavení zadávacích podmínek, posouzení vhodnosti postupu zadavatele v rámci jednotlivých kroků zadávacího řízení, apod.
 • posouzení souladu zadávací dokumentace se zákonem
 • stanovení dalšího postupu zadavatele v případě podání námitek ze strany dodavatele či v případě podání návrhu na ÚOHS
 • technické posouzení a praktické vyhodnocení nabídek dodavatelů

Jsme schopni zajistit kompletní služby pro zadavatele veřejných zakázek – tedy administrativu, konzultaci, poradenství a metodickou podporu.

Pokud máte zájem o využití námi nabízených služeb využijte prosím poptávkový formulář pro specifikaci potřeby nebo zavolejte na uvedená telefonní čísla.