ZZVZ v § 219 odst. 1 uvádí, že veřejný zadavatel na profilu zadavatele uveřejní smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku do 15 dnů ode dne jejího uzavření (plnění na základě dosahuje min. 500 tis. Kč bez DPH). Tato povinnost avšak neplatí mimo jiné pro smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu. Takovým jiným právním předpisem je zákon o registru smluv.  Podle zákona o registru smluv (§5 odst. 2 zákona) postačuje, aby smlouva byla uveřejněna do 30 dnů od jejího uzavření.  Z uvedeného je zřejmé, že oba zákony mají pro stejnou povinnost rozdílné nastavení lhůt pro uveřejnění daných informací.  Je třeba si tedy položit otázku, v jaké lhůtě musí veřejný zadavatel uveřejnit smlouvu, pokud využije ustanovení § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ (tedy, že smlouvu neuveřejní na profilu zadavatele, nýbrž v registru smluv). K této problematice se vyjadřuje společné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ze stanoviska vyplývá, že pokud se veřejný zadavatel rozhodne zveřejnit smlouvu v registru smluv, musí být smlouva uveřejněna ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření. V takovém případě je tolerance 15 dnů (veřejný zadavatel nesplnil  uveřejnit smlouvu dle ZZVZ a současně ještě nesplnil povinnost dle zákona o registru smluv). Pokud veřejný zadavatel uveřejní smlouvu ve lhůtě do 30 dnů od jejího uzavření v registru smluv nedopouští se porušení ZZVZ, konkrétně § 219 odst. 1 zákona.  V případě, že veřejný zadavatel neuveřejní smlouvu v registru smluv ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy a ani ji neuveřejní na profilu zadavatele ve lhůtě 15 dnů od jejího uzavření, poruší tak povinnosti stanovené oběma právními předpisy, a tudíž nastávají sankční účinky. V případě neuveřejnění smlouvy na profilu zadavatele hrozí sankce ze správní delikt pokuta  až 1 000 000 Kč a v případě neuveřejnění smlouvy v registru smluv sankce neúčinnosti smlouvy – tato sankce se bude uplatňovat až od 1.7.2017).

Z uvedeného vyplývá, že zadavatel může zvolit následující postupy pro uveřejnění smlouvy uzavřené v rámci zadávacího řízení:

  • smlouvu uveřejní ve lhůtě 15-ti dnů od jejího uzavření na profilu zadavatele (pokud plnění dosahuje min. hodnoty 500 000 Kč bez DPH) a současně ve lhůtě 30-ti dnů od jejího uzavření v registru smluv
  • smlouvu uveřejní ve lhůtě 30-ti dnů od jejího uzavření v registru smluv